• 26

  Sep

  Ci Panon

  Nyakclakna ci panon jadi tanda kasedih alabatan saking, euweuh deui nu bisa dipilampah. Hayang sabenerna ngajerit ngoceak nepi ka pegat genggerong ceuk paribasana, kokosehan cara baheula keur budak. Ngan uteuk masih keneh jalan mere tangara “keur nanahaon kikituan, anggur mah muntang Kanu Kawasa sangkan di bere kasabaran”. Ras inget kana cocoba nu murudul tumiba kana diri, berebey deui ci panon raragragan. Kadenge jentre gerentes hati “kabeh ieu cocoba ti Anjeuna pikeun nguji naha bener kaimanan anu salila ieu diaku”. Ditipu deungeun nu ku urang dibere kapercayaan, beakna harta banda, tug nepi ka tilar dunyana jalma nu paling dipikanyaah, saenyana kabeh cocoba Tinu Kawasa” leng …. hate ngemeng ….. “Nun Gusti Nu Maha Kawasa, kuring seja nyun
 • 19

  May

  Tukang awi

  Kocapkeun jaman baheula, jaman walanda, di unggal jambatan nu nuju ka dayeuh sok dijaga ku tentara walanda teu kurang ti limaan. Maksudna mah ngajaga sangkan euweuh pajuang nu nyusup ka dayeuh. Maranehna marawa bedil nu make bayonet, nu gunana keur nojosan babawaan saha wae nu liwat bisi aya barang atawa naon wae nu matak pibahayaeun keur maranehna. Hiji mangsa, loba naker bangsa urang nu ngaliwat jambatan maksud ka dayeuh rek jujualan sarupaning hasil tatanen. kabeh nu rek ngaliwat dijajarkeun, dipariksaan hiji-hiji. Tolombong, dingkul, bungkusan tatanen teu kaliwat kabeh ditusuk ku bayonet. Poe ieu leuwih ketat sabab sababaraha poe katukang aya pejuang nu hasil nyusup tuluy ngaduruk gudang mesiu. Salian di tusuk ku bayonet sakabeh nu ngaliwat ka ieu jambatan kudu nonggeng tuluy babawaan
 • 8

  Nov

  E-Class

  Kawentar jadi jelema pananyaan kalah jadi riweuh. Komo lain meunang hayang sorangan mah. Bari sakapeung mah ketang sok jadi kangeunahan, komo mun anu daratang tatanya mawa mangrupa-rupa babawaan, aah naon disebutna teh … jadi poho kieu. Sabenerna teu kahaja kuring jadi pananyaan teh, awalna tina wawadulan bisa ngubaran. Harita aya budak gering panas lila naker geus tatamba kaditu kadieu weleh teu cageur. Kabeneran kolot eta budak masih sakacamatan jeung kuring ukur beda kadusunan. Heu euh ari di kampung mah tara siga di kota, mun aya nu meunang kabagjaan atawa cilaka sok jadi ibur salelembur. Kitu oge ieu budak, carita nu nepi ka kur...
 • 2

  Nov

  Kadedemes

  Pajarkeun urang sunda mah moal tepi ka kalaparan sanajan hirup sagala teu boga. Naon sababna ? Numutkeun caritaan kolot bareto, nu kasebut urang sunda tara loba pantrang kana kadaharan salila eta kadaharan aya mangpaatna tur teu ngarumpak aturan agama atawa kadaharan haram tea. Rea dangdaunan anu bisa didahar tur loba mangpaatna keur awak, anu kasebut lalab-lalaban tea, nu ku batur mah nu lain urang sunda tara didalahar. Contona wae pucuk jambu bool, pucuk selong, sintrong, kembang cangkring jeung rea-rea deui. Aya kasebutkeun kadaharan nu disebut kadedemes. Heu euh di sebut kadedemes teh da geus kaleuleuwihi. Ku jelema sejen nu lain urang sunda, bahan ieu kadaharan teu dilieuk sakapeung geus dianggap runtah. Tapi ku urang sunda diolah, direka-reka jadi kadaharan anu ngeunah. Urusan masih
 • 13

  Apr

  Singsireumeun

  Indungna barudak ngagorowok ti dapur, “bapana geura yeuh tingali, gula geus digembrong deui ku sireum”. “Wah moal kapuluk sigana, da meni uyek kieu sireumna oge.” Kuring nu harita keur maturan barudak nempo pilem kartun si upin & ipin, gancang nyampeurkeun bari nyarita ” euleuh, naa pan tadi teh geus ditutupan rapet naker, masih keneh bisa asup sireum teh ?!” “Geus rapet kumaha ari bapana, ieuh logor kieu”, ceuk indungna barudak bari nyodorkeun toples wadah gula, nu memang logor tutupna. “iiih leres honey, ku bapa teh tadi dipageuhan, naha jadi logor kieu, pantes wae atuh sireum arasup, mangkaning loba kieu”, ceuk kuring nembalan bari rada diheureuykeun sabab katempo biwir indungna barudak geus rada baeud. “Cing dieu
 • 8

  Apr

  Bakecrot

  Sok inget basa keur leutik, bari mapay-mapay walungan sok hahaleuangan jeung babaturan. Salah sahiji nu masih inget nepi ka kiwari nyaeta urusan katuangan nu ngarana bakecrot. Di bere aran sarupa kitu teh pedah mun keur didahar eusi kadaharan sok ngecrot, kieu geura haleuangna teh, sok ah … deer kadinyah Sampeu asalna terus diparud dicampur ku gula dibungkus ku daun cau bakecrot-bakecrot bakecrot eta ngarana
 • 8

  Apr

  Jarum Pentul

  Si Udin keur huleng jentul, matana neuteup calana pangsi boga bapana nu ngagantung di gigireun sumur. Eta calana nu lamokot ku leutak, palebah tuurna katempo soek sagede cangkang korek api. Bari ngahuleng leungeuna ngorek jarum pentul, jempol jeung curukna muntir-muntir hulu jarum pentul. Teu kungsi lila torojol emangna, bari rada ngagebah nempo alona huleng jentul manehna nyarita ” tah, baku maneh mah budak leutik geus huleng jentul kawas pajabat nagara keur mikiran banjir wae”. “Awas bisi kaasupan jurig, montong huleng jentul kitu”. Si Udin nu reuwas nepi ka luncat digebah kitu rupa ku emangna. Sanggeus ngumpul pangacian manehna nembalah ” ah, si emang mah ngareureuwas wae, kumaha lamun jantung udin pegat ?” Emangna seuri ngeunah naker “ha..ha
 • 5

  Feb

  Diajar Ngenet

  Isuk keneh imah Mang Adong mah geus haneuteun. Sanajan jauh kaditu-kadieu, tapi Mang Adong jelema nu motekar jadi loba tatangga nu isuk keneh geus ngariung di imahna, sanajan ukur keur ngadu bako. Ceuk Si Mang Adong , ” mun wayah kieu can bisa ngenet cenah ketinggalan zaman“. “Nu matak urang kudu daek diajar”. ” Tah ayeuna, PT Telkom mere kasempetan pikeun saha wae nu hayang diajar ngenet”. “Naon ngenet teh mang ?” ceuk kang ujang bari nyusut biwirna nu balatak ku parudan kalapa (maklum di kampung sarapan teh lain make roti atawa sangu, cukup wae make seupan sampeu dibere parud kalapa dicocolkeun kana gula beureum). “Na maneh can nyaho kitu, Jang ?” ceuk Si Emang Adong bari menerkeun dudukuyna. “Nyaeta atuh Mang, rek tim
-

Author

Follow Me

Search

Recent Post